+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Retssag vedr. erstatning i medfør af selskabslovens § 361, afvist, da sagsøger ikke havde søgsmålsret

Østre landsret har netop fastslået, at for at kunne kræve erstatning i medfør af selskabslovens § 361, skal skaden være påført sagsøger individuelt og direkte og må ikke være i konkurrence med et konkursbos øvrige kreditorer.

Sagen kort

Sagen omhandlede en kapitalejer i et konkursramt selskab, der havde anlagt retssag mod selskabets tidligere ejere og disses selskab.

Kapitalejeren havde nedlagt påstand om at have lidt et tab i forbindelse med at et salg af det konkursramte selskabs ejendomme var solgt for billigt til et nyt selskab ejet af det konkursramte selskabs tidligere ejer.

De sagsøgte nedlagde påstand om afvisning, som blev formalitetsbehandlet forud for den materielle behandling, hvilket de opnåede medhold i.

Da konkursboet succederer i selskabets retsstilling ved konkurs, er det således alene konkursboet der kan rette et sådan krav, medmindre kapitalejeren har lidt et direkte og individuelt tab.

I fald ejendommene var blevet solgt for billigt, ville denne skade være påført boets kreditorer i form af for lille udlodning af dividende.

Rettens afgørelse

Østre landsret fandt, at et sådan tab ikke ville have ramt kapitalejeren direkte og individuelt i forhold til selskabets og dets øvrige kreditorer og var derfor subsidiært i forhold til det konkursramte selskabs krav jf. selskabslovens § 361, stk. 1, 1. pkt.

Forud for anlæggelse af retssagen, blev der i det konkursramte selskab udsendt cirkulæreskrivelse med meddelelse om, at krav der ønskes forfulgt uden om boet, selvstændigt skulle anmode Skifteretten om fastsættelse af frist i medfør af konkurslovens § 137, stk. 1.

Kapitalejeren anlagde retssag uden om konkursboet og anmodede først efter svarskriftets indlevering, om frist i medfør af konkurslovens § 137, stk. 1.

Skifteretten fastsatte frist, hvilken efterfølgende blev ophævet af Østre Landsret i U.2020.2094 Ø, da der ikke var anmodet om frist straks og uden ugrundet ophold.

Kapitalejeren var af den grund afskåret fra at rette et krav, da kravet alene kunne være rettet uden om konkursboet, i fald betingelserne i konkurslovens § 137, stk. 2 var opfyldte.

Vores bemærkninger

Dommen fastslår, at man ikke har søgsmålsret med påstand om erstatning jf. selskabslovens § 361 blot fordi man er tidligere kapitalejer. Genstanden for et påstået krav i medfør af selskabslovens § 361, skal være med baggrund i en skade der har ramt en sagsøger individuelt og direkte, og må ikke være i konkurrence med et konkursbos øvrige kreditorer.

Related Posts