+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Retssager

Retssager

Civile retssager

Inden en tvist når til en retssag, vil vi altid lægge op til, at sagen forsøges løst af andre veje end ved en retssag. Her er forskellige muligheder, såsom:

  • Forligsforhandling
  • Mediation/retsmægling
  • Behandling ved administrative klageorganer eksempelvis huslejenævnet

 

En retssag er altid en langstrakt proces. Derfor vil vi altid opfordre til forsøg på at forlige sagen. Fordelen ved et forlig er, at konfliktniveauet nedtrappes, det er billigere, og sagen kan afsluttes hurtigere for begge parter.

Når et forlig ikke er muligt, og tvisten ender i et søgsmål, vil den advokat eller advokatfuldmægtig, som har den største ekspertise inden for det konkrete retsområde, blive ansvarlig for at føre din sag.

Vi forestår civile retssager inden for både erhvervs- og privatret.

Fri proces og retshjælpsdækning

Inden vi påbegynder ethvert sagsarbejde i forbindelse med civile retssager, vurderer vi dine muligheder for at søge fri proces eller få retshjælpsdækning. Vi afklarer altid sagsforløbet inden, så vi har sikret os, at du ikke kommer til at stå med unødvendige omkostninger.

Hvis en sag startes op, inden der er givet tilsagn om fri proces eller retshjælpsdækning, sikrer vi os altid, at du er bevidst om, hvilke omkostninger du selv kan komme til at hæfte for.

Byret

En civil retssag starter typisk i Byretten, hvor en sag starter med, at der indgives en stævning fra den part, der er sagsøger. Parten, der stævnes, er sagsøgte, som skal svare i sagen med et svarskrift efter at have modtaget stævningen. Herefter indgives der på skift processkrifter fra parterne, hvor man tager stilling til den anden parts påstande.

Når der ikke er flere indlæg i form af processkrifter, indkaldes der typisk til et telefonmøde, hvor parternes advokater mødes med en dommer eller dommerfuldmægtig og diskuterer sagen igennem.

Herefter kommer sagen for Retten til det, der kaldes en hovedforhandling. Det er her advokaterne procederer, og eventuelle vidner bliver afhørt. Som part må man forvente, at man skal give en mundtlig forklaring ved Retten, som din advokat hjælper dig igennem.

Efter hovedforhandlingen går der typisk 4 uger, inden man får dommen på skrift. Dommen sendes til din advokat, som retter henvendelse til dig straks for at orientere om sagens udfald.

En byretssag kan ankes videre til Landsretten.

Landsretten

Som udgangspunkt starter alle sager i byretten, og derefter kan de ankes til Landsretten, dog kan enkelte sager starte direkte i Landsretten eller Sø- og Handelsretten som 1. instans. Det er typisk sager, der har principiel karakter.

Ikke alle advokater kan føre sager ved Landsretten, da man skal have en særlig ekspertise og have møderet hertil.

Ved landsretssager er der altid minimum 3 dommere til stede for at afgøre din sag.

Udover at føre din sag ved Landsretten, udarbejder vi også alt det skriftlige materiale i form af ankeskrifter, på samme måder som ved sager i Byretten.

En sag, der er afgjort i Landsretten, kan kun ankes til Højesteret hvis:

  • Landsret eller Sø- og Handelsretten er 1. instans.
  • Procesbevillingsnævnet godkender en 3. instans behandling af din retssag.

Højesteret

Kun meget få sager ender i Højesteret, hvor sagsgangen er lidt en anden end ved Byret og Landsret, da afgørelsen som udgangspunkt sker på skriftligt grundlag.

Kun i meget få tilfælde afholdes der retsmøder med fremmøde.

Vi fører alle slags civile retssager, og har advokater, der har møderet for begge appelinstanser.

Under sagsførelsen står vi for udarbejdelsen af stævning, hvis du er sagsøger, svarskrift hvis du er sagsøgte, samt alle øvrige processkrifter. Ved retssager får du altid tilknyttet den advokat og/eller advokatfuldmægtig, der har størst ekspertise på det konkrete område. Den, der har ansvaret for sagen, vil løbende holde dig orienteret om sagens status og næste processkridt.

Voldgift

Mange erhvervskonflikter løses ved voldgift frem for ved domstolene – enten fordi dette kontraktligt er aftalt, inden konflikten opstår, eller fordi det aftales parterne imellem, når konflikten opstår.

Voldgiftsager kan både føres ved et voldgiftsinstitut eller en ad hoc voldgift – dette afhænger af den konkrete aftale parterne imellem.

Ved voldgiftsager består voldgiftsretten af 3 voldgiftsdommere, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Det er parterne der vælger dommerne.

Som ved de almindelige domstole skal hver part have mulighed for at fremføre sin sag for Voldgiftsretten. Derfor er det vigtigt, at man også ved voldgiftsager allierer sig med en advokat, der har ekspertise i at føre voldgiftsager.

Kontakt for rådgivning til Retssager