+45 7070 7267
·
sikkermail@advn.dk
Man - Tors 08:00-16:00 Fre 08:00-15:00
·

Forretningsbetingelser

FORRETNINGSBETINGELSER

Nielsen & Østergaard I/S, CVR nr. 39986582, ejes af advokat Kim Østergaard og advokat Claus Nielsen.
Hvis ikke andet er aftalt, er de nedenfor beskrevne forretningsbetingelser gældende for enhver opgaveløsning, som vi påtager os for vores klienter.

 

INHABILITET – INTERESSEKONFLIKT
Ved opstarten af en ny opgave gennemgås en intern procedure, der vil afdække eventuelle problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt.

 

FORSIKRING
Alle advokater hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Forsikring.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S har klientkonto hos Sparekassen Vendsyssel.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

ANSVAR
Advokaterne hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokaterne hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S rådgiver udelukkende om dansk ret, dog således at vort ansvar er begrænset til DKK 7,5 millioner for hver enkelt sag.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som advokatfirmaet, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen, eller advokatfirmaet har henvist klienten til.
Enhver tvist mellem en klient og Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

 

FORTROLIGHED
Alle oplysninger, som medarbejdere hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S modtager fra vores klienter i forbindelse med vor assistance, er underlagt den for advokater gældende tavshedspligt, og vi behandler sådanne oplysninger med den største fortrolighed.

 

HVIDVASKNING
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtede til at indhente identitetsoplysninger fra både nye og eksisterende klienter, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.
For efterlevelse af reglerne vil klienter hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S i forbindelse med oprettelse af en ny sag blive anmodet om at udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger.
Loven pålægger os at opbevare disse oplysninger i 5 år efter klientforholdets ophør.

 

HONORAR
Vort honorar fastsættes på baggrund af den tid og den grad af specialistviden, der er påkrævet til den pågældende opgaveløsning, ligesom der tages højde for den konkrete medarbejders erfaring.
Endvidere sker honorarfastsættelsen under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens karakter og resultat, sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med opgavens udførelse.

Udgangspunktet er at der anmodes om indbetaling af depositum inden en sag igangsættes.

 

UDLÆG
Eventuelt udlæg for kunden vil løbende blive faktureret.

 

KLIENTMIDLER
Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten).
Lov om indskyder- og investorgarantiordning i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienter har i banken via vores klientbankkonto, som gælder for de penge, privatpersoner selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (klienterne) miste penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.
Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.
Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienter potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. Hvis klienter både har penge på egne konti og på advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan der max. blive dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.
Klientkontomidler indsættes og forrentes i henhold til nærmere aftale.

 

FORBRUGERKLAGER
Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet.
Advokatnævnets kontaktoplysninger er:
Adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Telefon: 33 96 97 98.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Se: www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.aspx