Kundeoplysninger

I overensstemmelse med traditionen i branchen fastsætter de fleste advokatfirmaer deres honorar med udgangspunkt i den tid og indsats, der fra advokatfirmaets side er medgået til løsning af opgaven.

Hos Nielsen og Østergaard Advokatfirma fastsætter vi primært vores honorar med udgangspunkt i værdien af den leverede ydelse.

Vores klienter betaler dermed primært for kvaliteten af den ydelse, de har modtaget, og alene sekundært for det kvantitative ressourceforbrug. Ved vurderingen af værdien af den leverede ydelse indgår en række forskellige faktorer:

  • det ansvar, der er forbundet med løsningen af opgaven
  • en eventuel målbar økonomisk virkning af den leverede ydelse
  • sagens vigtighed for klienten, herunder størrelsen af de involverede værdier
  • det ansvar, der er forbundet med løsningen af opgaven
  • den krævede grad af specialistviden
  • arbejdets omfang og kompleksitet

 

FORRETNINGSBETINGELSER FOR NIELSEN & ØSTERGAARD ADVOKATFIRMA I/S

Nielsen & Østergaard I/S, CVR nr. 39986582, ejes af advokat Kim Østergaard og advokat Claus Nielsen.
Hvis ikke andet er aftalt, er de nedenfor beskrevne forretningsbetingelser gældende for enhver opgaveløsning, som vi påtager os for vores kunder.

 

INHABILITET – INTERESSEKONFLIKT
Ved opstarten af en ny opgave gennemgås en intern procedure, der vil afdække evt. problemstillinger i tilknytning til inhabilitet eller anden interessekonflikt.

 

FORSIKRING
Alle advokater hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S har klientkonto hos Sparekassen Vendsyssel.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

ANSVAR
Advokaterne hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokaterne hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herunder gælder de advokatetiske regler.
De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S rådgiver udelukkende om dansk ret, dog således at vort ansvar er begrænset til DKK 7,5 millioner for hver enkelt sag.
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er uden ansvar for fejl begået af andre rådgivere eller underleverandører, som advokatfirmaet, efter aftale med klienten, har anmodet om at bistå i sagen, eller advokatfirmaet har henvist klienten til.
Enhver tvist mellem en kunde og Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol. Vi er ansvarlige efter dansk rets almindelige regler om rådgiveransvar. Vort ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte tab.

 

FORTROLIGHED
Alle oplysninger, som medarbejdere hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S modtager fra vore kunder i forbindelse med vor assistance, er underlagt den for advokater gældende tavshedspligt, og vi behandler sådanne oplysninger med den største fortrolighed.

 

HVIDVASKNING
Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Efter denne lov er vi forpligtede til at indhente identitetsoplysninger fra både nye og eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.
For efterlevelse af reglerne vil kunder hos Nielsen & Østergaard Advokatfirma I/S i forbindelse med oprettelse af en ny sag blive anmodet om at udlevere persondokumentation, typisk i form af kopi af pas eller kørekort samt adresseoplysninger.
Loven pålægger os at opbevare disse oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

HONORAR
Vort honorar fastsættes på baggrund af den tid og den grad af specialistviden, der er påkrævet til den pågældende opgaveløsning, ligesom der tages højde for den konkrete medarbejders erfaring.
Endvidere sker honorarfastsættelsen under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens karakter og resultat, sagens værdi og betydning for klienten, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med opgavens udførelse.
Normalt faktureres der efter endt opgaveløsning, men ved længerevarende sager faktureres kvartalsvist.
Det kan forekomme, at der anmodes om indbetaling af à conto-beløb, hvorefter der ved opgaveløsningens afslutning vil blive udarbejdet endelig afregning.

 

UDLÆG
Evt. udlæg for kunden vil løbende blive faktureret.

 

KLIENTMIDLER
Klientmidler forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (klientkontovedtægten).
Lov om indskyder- og investorgarantiordning i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der gælder samme regler for de penge, klienter har i banken via vores klientbankkonto, som gælder for de penge, privatpersoner selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste penge ud over 100.000 euro, som indskyderne har stående i banken.
Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.
Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder, at klienter potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 euro. Hvis klienter både har penge på egne konti og på advokatfirmaets klientbankkonto i samme bank, kan der max. blive dækket i alt 100.000 euro via garantiordningen.
Klientkontomidler indsættes og forrentes iht. nærmere aftale.

 

FORBRUGERKLAGER
Hvis du er uenig i advokatens salær eller behandling af din sag, har du som forbruger mulighed for at klage til Advokatnævnet.
Advokatnævnets kontaktoplysninger er:
Adresse: Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Telefon: 33 96 97 98.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Se: www.advokatsamfundet.dk/advokatnævnet.aspx